Regulamin serwisu internetowego REPLIKA

§ 1 – Postanowienia ogólne
1) Niniejszy Regulamin reguluje zasady realizowania Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie przez Fundację i zasady korzystania z tych usług przez Klienta, a także zasady zawierania umów dotyczących sprzedaży przez Fundację Replika w formie pojedynczego numeru lub Prenumeraty oraz wsparcia działań statutowych Fundacji w formie Mecenatu poprzez sieć Internet.
2) Serwis jest prowadzony pod adresem w domenie https://replika-online.pl/ przez Fundację Replika z siedzibą w Warszawie, będącą właścicielem i operatorem Serwisu.
3) Serwis funkcjonuje i jest prowadzony zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa:
a. zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu;
b. prawa i obowiązki Fundacji i Klienta związane z korzystaniem z Serwisu;
c. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
d. warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;
e. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
świadczonych drogą elektroniczną;
f. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną;
g. zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży Magazynu „Replika”, w tym zasady składania zamówień na Magazyn „Replika”, oraz zasady
płatności i dostaw dotyczących Magazynu „Replika”,, procedury reklamacyjnej i odstąpienia od umowy.

§ 2 – Definicje i dane kontaktowe
1) Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
a) Serwis – system stron www udostępniany i działający pod adresem w domenie https://replika-online.pl/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Fundacja dokonuje sprzedaży Magazynu „Replika”, za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne, wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
b) Fundacja/Sprzedawca – Fundacja Replika z siedzibą w Warszawie;
c) Klient – każdy podmiot prawa, który korzysta z funkcjonalności Serwisu, w szczególności dokonuje zamówienia Magazynu „Replika”, za pośrednictwem Serwisu;
d) Treści – całą zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności felietony, wywiady, informacje o Magazynie „Replika”, oraz Fundacji;
e) Formularz zamówienia – Usługę Elektroniczną dostępną z wykorzystaniem Konta Klienta, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Magazyn „Replika”, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Serwis w ramach procedury zawierania umowy dotyczącej Magazynu „Replika”, i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Magazyn „Replika”, z wykorzystaniem Serwisu;
f) Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Konto Klienta – funkcjonalność Serwisu, zawierającą prowadzony dla Klienta w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto Klienta tworzone jest dla Klienta w procedurze Rejestracji Klienta. Korzystanie z usługi Konto jest konieczne dla złożenia zamówienia na Magazyn „Replika” i zawarcia umowy sprzedaży.
h) Prenumerata – roczną prenumeratę dwumiesięcznika „Replika” zajmującego się sprawami LGBTIA, sprzedawaną przez Fundację z wykorzystaniem Serwisu, dostępną w formie papierowej oraz cyfrowej;
i) Mecenat – darowizna na cele statutowe Fundacji obejmujące roczną opłatę w wysokości uzależnionej od wybranego rodzaju mecenatu. Mecenasi i mecenaski są wymieniani w Serwisie i w wydaniach drukowanych. Mecenat funkcjonuje w dwóch wersjach – osobistej/prywatnej oraz firmowej/instytucjonalnej oraz w trzech opcjach wartościowych – złotej, srebrnej i brązowej. Kwota darowizny uzależniona jest od wybranej wersji Mecenatu i znajduje się w Serwisie pod adresem domeny: https://replika-online.pl/produkt/mecenat/
j) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu zamieszczony na stronach Serwisu pod adresem domeny https://www.replikaonline.pl/regulamin;
k) Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący obsługę płatności online w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2019.659 t.j.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Magazyn „Replika”, za pośrednictwem przelewów, płatności gotówkowych, kart płatniczych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony przez Dostawcę Usługi Płatniczej. W Serwisie Dostawcami Usługi Płatniczej są PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz Blue Media S.A.
l) Usługa Elektroniczna – określoną w Regulaminie usługę stanowiącą wskazaną funkcjonalność Serwisu i stanowiącą świadczenie usług drogą
elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;
m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j.);
(k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.);
n) Kodeks Cywilny – ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 j.t. ze zm.).
2) Dane Sprzedawcy są następujące:
a) nazwa: Fundacja „Replika”
b) siedziba i adres: ul. Modzelewskiego 69/51, 02-679 Warszawa
c) NIP: 5252396017
d) REGON: 140939674
e) rejestr: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000276199
f) adres e-mail: redakcja@replika-online.pl
g) adresy stron internetowych: https://replika-online.pl/
h) telefon: 603 656 919
3) Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Serwisie Sprzedawca podaje informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informuje o:
a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
b) cenie pojedynczego numeru, cenie Prenumeraty oraz kwot darowizn w formie Mecenatu;
c) sposobie i terminie zapłaty;
d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę;
e) stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczącej Usług elektronicznych;
f) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art.
27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta;
g) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
h) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument;
i) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Magazynu „Replika” bez wad;
j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, jeśli są stosowane;
k) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
l) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
m) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;
n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
o) procedurze zawarcia umów w Serwisie, w tym składania zamówień na Prenumeratę;
p) zasadach wykonania umów zawartych w Serwisie.

§ 3 – Procedura zawarcia umowy w Serwisie
1) Serwis służy do zawierania umów wykonania i sprzedaży Magazynu „Replika”, między Klientem a Sprzedawcą.
2) Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Magazynu „Replika”, za pośrednictwem Serwisu składają się opisane w ust. 4 i 5 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta, opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz opisane w ust. 9 czynności techniczne związane z przyjęciem zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi elektroniczne uregulowana jest w § 6 Regulaminu.
3) W celu pełnego korzystania przez Klienta z Serwisu, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym dokonania zakupu konieczne jest:
a. założenie przez Klienta na stronie internetowej Serwisu Konta Klienta;
b. zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła;
4) W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia konieczne są następujące czynności:
a. wybór zamawianego numeru dwumiesięcznika „Replika”, Prenumeraty lub Mecenatu oraz jednej z dostępnych metod dostawy;
b. posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta;
c. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
d. potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
e. zaznaczenie opcji „Kupuję” zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje złożeniem zamówienia i obowiązkiem płatności lub w przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem systemu PayPal- zaznaczenie opcji „Kontynuuj do PayPal”, co spowoduje przeniesienie do serwisu Dostawcy Usługi Płatniczej PayPal. Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu PayPal skutkuje złożeniem zamówienia
5) W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta bez wykorzystania Formularza zamówienia za pośrednictwem przelewu bankowego jako wybranego sposobu płatności konieczne są następujące czynności:
a. wybór zamawianego numeru dwumiesięcznika „Replika”, Prenumeraty lub Mecenatu oraz jednej z dostępnych metod dostawy w toku kontaktu telefonicznego lub mailowego;
b. wykonanie przelewu środków na następującego odbiorcę: Fundacja Replika, ul. Modzelewskiego 69/51, 02-679 Warszawa, numer konta 81 1140 2017 0000 4902 1285 4550;
c. zawarcie w tytule przelewu:
i. w przypadku pojedynczego numeru dwumiesięcznika „Replika” w formie papierowej:
1. adres wysyłki,
2. adres email
3. dopisek: „Numer XX”, wskazujący kupowany numer
4. dopisek „Zgoda R i PP” wskazującego, że Klient zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności

ii. j. w przypadku pojedynczego numeru dwumiesięcznika „Replika” w formie cyfrowej:
1. adres email
2. dopisek: „Numer XX” wskazujący kupowany numer
3. dopisek „Zgoda R i PP” wskazującego, że Klient zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności

iii. w przypadku Prenumeraty papierowej:
1. adresu wysyłki,
2. adresu e-mail,
3. dopisku „prenumerata”
4. dopisku „Zgoda R i PP” wskazującego, że Klient zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności

iv. w przypadku Prenumeraty cyfrowej:
1. adresu e-mail,
2. kodu pocztowego
3. dopisku „prenumerata”
4. dopisku „Zgoda R i PP” wskazującego, że Klient zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności

v. w przypadku Mecenatu
1. adresu e-mail
2. dopisku “mecenat darowizna”
3. dopisku „Zgoda R i PP” wskazującego, że Klient zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.
6) W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta w sposób opisany w ust. 4 zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu.
7) Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub tytule przelewu wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta.
8) Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
9) Po dokonaniu płatności, Sprzedawca w ciągu 24 godzin od wpływu środków na konto Sprzedawcy lub otrzymania potwierdzania dokonania płatności przez Dostawcę Usług Płatniczych (dotyczy dni powszednich) przesyła na adres mailowy Klienta podany w Formularzu zamówienia lub w tytule przelewu wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
10)Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie w ramach procedury zawarcia umowy opisanej w ust. 4 są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. W przypadku umowy zawieranej w ramach procedury opisanej w ust. 5 umowa obejmuje informacje uzgodnione w toku kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz podane w tytule przelewu Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane, składające się na treść zawartej umowy.
11)Korzystanie ze Serwisu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta i Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.). Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji Konta Klienta i składania zamówień́ niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 – Automatyczne przedłużenie umowy
1) Umowa dotycząca Prenumeraty i Mecenatu zawierana jest na czas określony 1 roku.
2) Klient może dokonać wyboru zakupu Prenumeraty i Mecenatu w systemie płatności cyklicznie odnawialnych. Zakup Prenumeraty i Mecenatu w ten sposób jest dostępny wyłącznie poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem Dostawcy Usługi Płatniczej PayPal. W tym systemie Klient wybiera automatyczne przedłużenie okresu Prenumeraty lub Mecenatu po upływie roku na czas nieokreślony, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy. Oznacza to, że po zakończeniu rocznego okresu, Klient będzie obciążany opłatą za Prenumeratę lub Mecenat cyklicznie co rok.
3) Na 30 dni przed upływem rocznego okresu Prenumeraty lub Mecenatu, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość przypominającą o automatycznym przedłużeniu okresu Prenumeraty / Mecenatu.
4) Klient może zrezygnować z systemu płatności cyklicznie odnawialnych przed upływem rocznego okresu Prenumeraty / Mecenatu, informując o tym sprzedawcę drogą mailową na adres prenumerata@replika-online.pl. oraz samodzielnie usuwając opcję cyklicznej płatności z własnego konta w serwisie Dostawcy Usługi Płatniczej PayPal. W takim przypadku umowa wygaśnie z upływem 1 roku od jej zawarcia i nie zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony.
5) W dowolnym momencie, po automatycznym przedłużeniu obowiązywania umowy na czas nieokreślony, Klient może zrezygnować z Prenumeraty poprzez rozwiązanie umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wysyłając Sprzedawcy oświadczenie drogą mailową na adres prenumerata@replikaonline.pl. W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot środków po odliczeniu kwoty odpowiadającej proporcjonalnie zakresowi spełnionego świadczenia pod warunkiem podania numeru konta bankowego, na który zwrot powinien być
dokonany.

§ 5 – Płatności i dostawy
1) Płatności Klientów za Magazyn „Replika” zakupiony w Serwisie odbywają się za pośrednictwem internetowych sposobów płatności udostępnionych w Serwisie poprzez:
a. Tradycyjny przelew bankowy
b. formy płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej (PayPal, Blue Media) stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jakie
zostały udostępnione w Serwisie, w tym w ramach podmiotu Blue Media karty płatniczne: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
Electronic, Maestro
2) Określone w Serwisie ceny Magazyn „Replika” są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy Magazynu „Replika” udostępnione są w Serwisie.
3) Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupu Magazynu „Replika” stanowi sumę ceny zamówionego pojedynczego numeru
dwumiesięcznika „Replika”, Prenumeraty lub Mecenatu, kosztów wydania (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Serwisie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Magazyn „Replika” .
4) Cena podana przy każdym rodzaju Magazynu „Replika” jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5) Magazyn „Replika” w formie papierowej zamówiony w Serwisie wydawany jest (wysyłany) z wykorzystaniem usług pocztowych oferowanych przez Pocztę Polską oraz InPost, udostępnionych w Serwisie w procedurze składania zamówienia.
6) Magazyn „Replika” w formie cyfrowej jest dostępny w Koncie Klienta po zalogowaniu się do Serwisu w zakładce „Pliki do pobrania” w formie
umożliwiającej Klientowi pobranie pliku na dowolny nośnik pamięci. W celu pobrania Magazynu „Replika: należy kliknąć „Pobierz” znajdujący się przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony plik w formacie pdf.
7) Zamówienia są realizowane w ciągu 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy z tytuły zamówienia co znaczy, że w tym terminie Magazyn „Replika” w formie papierowej jest przekazywany do wysyłki. natomiast Magazyn „Replika” w formie cyfrowej jest udostępniony w Koncie Klienta w Serwisie.

§ 6 – Obowiązki Klientów
1) Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Serwisie, w tym w Formularzu zamówienia, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Serwisie powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
2) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Elektronicznej, o której mowa w § 6 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.
3) Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Magazynu „Replika” osobom trzecim jest niedozwolone. Klient ma prawo korzystać z Magazynu „Replika” wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania Magazynu „Replika” lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
b. zwielokrotniania Magazynu „Replika” w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem, chyba że przepis
prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§ 7 – Usługa elektroniczna
1) Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
2) Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Magazynu „Replika” a w szczególności polegają na:
a. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Magazynu „Replika” oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
b. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
c. umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Magazynu „Replika” , w tym umożliwieniu uzgodnienia
warunków umowy;
d. prezentacji rodzajów Magazynu „Replika” sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
3) Za pośrednictwem Serwisu Fundacja świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
a. Konto Klienta
b. Formularz zamówienia;
c. Udostępnianie Treści;
d. Formularz kontaktowy
e. Newsletter.
4) Konto stanowi Usługę pozwalającą Klientowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym jest konieczna dla złożenia zamówienia na Magazyn „Replika” i zawarcia umowy sprzedaży. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
a. Klienci Serwisu podają dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu;
b. w procedurze rejestracji Konta Klient podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie;
c. w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym;
d. procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Klienta komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta.
5) Serwis udostępnia Formularz zamówienia w celu umożliwienia złożenia przez Klienta zamówienia w ramach procedury zawierania umowy dotyczącej Magazynu „Replika”;
6) Serwis umożliwia Klientom dostęp do Treści.
7) Serwis udostępnia formularz kontaktowy umożliwiający komunikację Klienta z Fundacją.
8) Serwis udostępnia możliwość subskrypcji Usługi newsletter pozwalającej na otrzymywanie przez Klienta od Fundacji informacji zgodnych z tematyką Serwisu i dotyczących Serwisu, w tym informacji handlowych.
9) Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta w ramach procedury rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi  lektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu.
10)Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi elektronicznej. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu na żądanie usunięcia Konta przez Klienta lub w przypadku zablokowania Konta przez Sprzedawcę. W celu usunięcia Konta Klienta z Serwisu należy skontaktować́się
telefonicznie bądź́mailowo ze Sprzedawcą. Po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem danego Konta Klienta, Sprzedawca niezwłocznie usuwa Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta. W przypadku, gdy w ramach umowy z Klientem, Sprzedawca udostępnia w Magazyn „Replika” w formie cyfrowej w Koncie Klienta, usunięcie Konta oznacza rezygnację z otrzymywania Magazynu „Replika”, a środki z tytułu dostarczania produktu nie podlegają zwrotowi, chyba że Klient wypowiedział umowę przedłużoną automatycznie na czas nieokreślony zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu i upłynął okres wypowiedzenia. W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot środków po odliczeniu kwoty odpowiadającej proporcjonalnie zakresowi spełnionego świadczenia. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.
11)W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Klient powinien dysponować:
a. połączeniem z siecią Internet;
b. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
12)Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
13)Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny na pozyskanie od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji np. przyczyny reklamacji.

§ 8 – Odstąpienie od umowy
1) Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
• dotyczącej Magazynu „Replika”;;
• dotyczącej Usługi Elektronicznej.
2) Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
3) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy;
• o świadczenie Usług elektronicznych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4) Fundacja informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług elektronicznych za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi elektronicznych prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części. Przystępując do korzystania z Serwisu oraz akceptując postanowienia Regulaminu, Klient potwierdza swoją zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia
z tytułu dostarczania treści cyfrowych i wykonanie Usługi elektronicznej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

§ 9 – Reklamacje
1) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Magazynu „Replika” bez wad.
2) Klientowi będącemu Konsumentem przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3) Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
4) W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
5) Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
6) Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Magazyn „Replika”; w wersji papierowej na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Niniejszy ustęp dotyczy również zwrotu Magazynu „Repilka” w wersji papierowej w razie odstąpienia od umowy i jego wymiany na wolny od wad.
7) W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 10 – Wymagania techniczne
Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o
funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

§ 11 – Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Fundacja „Replika”, ul. Modzelewskiego 69/51 w Warszawie, 02-679 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276199, NIP: 5252396017, Regon: 140939674 ( dalej Administrator).
2) Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży,
sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak:imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail, rachunek bankowy do zwrotu środków. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia. Przetwarzanie danych osobowych w postaci kodu pocztowego podawanego przy składaniu zamówienia na prenumeratę cyfrową następuje w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora polegającego na prowadzeniu statystyk.
3) Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko) osób o statusie Mecenasów i Mecenasek w celu prezentacji listy Mecenasów i Mecenasek na stronie internetowej Serwisu oraz w papierowych i elektronicznych wydaniach magazynu „Replika”. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się jedynie za zgodą osób, których dane osobowe dotyczą, na podstawie art.6 ust.1 lit.
a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych stosuje się Politykę Prywatności dostępną w Serwisie.

§ 12 – Postanowienia końcowe
1) Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.
2) Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem https://www.replikaonline.pl/regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
3) Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.
4) Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a. mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
b. sądownictwa polubownego, w tym w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
c. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
d. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5) Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Magazyn „Replika”; złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi Elektronicznej, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tych Usług Elektronicznych zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
6) W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
• w przypadku pojedynczego numeru dwumiesięcznika w wersji papierowej od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy,
• w przypadku Prenumeraty papierowej – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego egzemplarza przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik
• W przypadku pojedynczego numeru dwumiesięcznika w wersji cyfrowej, Prenumeraty cyfrowej oraz w przypadku Usług elektronicznych – od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Fundację Replika z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 69/51, 02-679 Warszawa, NIP 5252396017, REGON: 140939674, KRS 0000276199, adres e-mail: redakcja@replika-online.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot
płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
• Adresat: Fundacja „Replika” z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 69/51, 02-
679 Warszawa
• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy:
o sprzedaży Magazynu „Replika”, rodzaj:(*)
o o świadczenie następującej usługi:(*)
……………………………………………………………………………………
• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………
• Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………
• Adres konsumenta(-ów) …………………………………………
• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………
• Data …………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.