Regulamin serwisu internetowego REPLIKA

Regulamin Serwisu Internetowego
Replika
§ 1 – Postanowienia ogólne
1) Niniejszy Regulamin reguluje zasady realizowania Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie przez Fundację Replika i zasady korzystania z tych usług przez Klienta, a także zasady zawierania umów dotyczących sprzedaży przez Fundację Replika Magazynu „Replika” w formie pojedynczego numeru lub Prenumeraty i innych Produktów oraz wsparcia działań statutowych Fundacji w formie Mecenatu poprzez sieć Internet.
2) Serwis jest prowadzony pod adresem w domenie https://replika-online.pl/ przez Fundację Replika z siedzibą w Warszawie, będącą właścicielem i operatorem Serwisu.
3) Serwis funkcjonuje i jest prowadzony zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa:
a. zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu;
b. prawa i obowiązki Fundacji i Klienta związane z korzystaniem z Serwisu;
c. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
d. warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;
e. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;
f. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną;
g. zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży Magazynu „Replika”, Produktów i umów dotyczących Mecenatu, w tym zasady składania
zamówień oraz zasady płatności i dostaw dotyczących Magazynu „Replika”, procedury reklamacyjnej i odstąpienia od umowy.

§ 2 – Definicje i dane kontaktowe
1) Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
a) Serwis – system stron www udostępniany i działający pod adresem w domenie https://replika-online.pl/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Fundacja zawiera umowy sprzedaży Magazynu „Replika” i Produktów oraz umowy dotyczące Mecenatu, za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne, wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
b) Fundacja/Sprzedawca – Fundacja Replika z siedzibą w Warszawie;
c) Klient – każdy podmiot prawa, który korzysta z funkcjonalności Serwisu, w szczególności dokonuje zamówienia i zawiera umowę sprzedaży dotyczącą Magazynu „Replika”, Produktów lub zawiera umowę dotyczącą Mecenatu;
d) Mecenas/Mecenaska – Klient, który zawiera z Fundacją umowę dotyczącą Mecenatu;e) Treści – całą zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności felietony, wywiady, informacje o Magazynie „Replika”, Produktach oraz Fundacji;
f) Formularz zamówienia – Usługę Elektroniczną dostępną z wykorzystaniem Konta Klienta, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Magazyn „Replika”, Produkty lub Mecenat, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Serwis w ramach procedury zawierania umowy dotyczącej Magazynu „Replika”, Produktów lub umów dotyczących Mecenatu, i służącą do składania przez Klienta zamówienia na Magazyn „Replika”, Produkty lub Mecenat, z wykorzystaniem Serwisu;
g) Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
h) Konto Klienta – funkcjonalność Serwisu, zawierającą prowadzony dla Klienta w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto Klienta tworzone jest dla Klienta w procedurze Rejestracji Klienta. Korzystanie z usługi Konto jest konieczne dla złożenia zamówienia na Magazyn „Replika”, Produkty i zawarcia umowy sprzedaży oraz zawarcia umowy dotyczącej Mecenatu.
i) Prenumerata – roczną prenumeratę Magazynu „Replika” zajmującego się sprawami LGBTIA, sprzedawaną przez Fundację z wykorzystaniem Serwisu, dostępną w formie drukowanej oraz cyfrowej;
j) Produkty – wszystkie inne niż Magazyn „Replika” produkty dostępne w ofercie zamieszczonej Sklepie internetowym oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem Serwisu.
k) Mecenat – świadczenie przekazywane na rzecz Fundacji w postaci rocznej opłaty w wysokości uzależnionej od wybranego rodzaju Mecenatu, które w części odpowiada zobowiązaniu wzajemnemu Fundacji do dostarczenia Prenumeraty w wersji cyfrowej lub drukowanej (wg wyboru Mecenasa/Mecenaski) oraz opublikowania imienia i nazwiska Mecenasa/Mecenaski w Serwisie i w wydaniach drukowanych Magazynu „Replika”, a w części – w kwocie ponad wartość świadczeń wzajemnych – stanowi darowiznę na cele statutowe Fundacji.
Mecenat funkcjonuje w dwóch wersjach – osobistej/prywatnej oraz firmowej/instytucjonalnej oraz w trzech opcjach wartościowych – złotej,
srebrnej i brązowej. Kwota opłaty uzależniona jest od wybranej wersji Mecenatu i znajduje się w Serwisie pod adresem domeny: https://replikaonline.pl/produkt/mecenat/.
l) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu zamieszczony na stronach Serwisu pod adresem domeny https://www.replikaonline.pl/regulamin;
m) Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący obsługę płatności online w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2019.659 t.j.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Magazyn „Replika za pośrednictwem przelewów, płatności gotówkowych, kart płatniczych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony przez Dostawcę Usługi Płatniczej. W Serwisie Dostawcami Usługi Płatniczej są PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz Blue Media S.A.;
n) Usługa Elektroniczna – określoną w Regulaminie usługę stanowiącą wskazaną funkcjonalność Serwisu i stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa
rodzaje i zakres Usług Elektronicznych;
o) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.);
p) Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( (Dz.U.2020.287 t.j.);
q) Kodeks Cywilny – ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ).
2) Dane Sprzedawcy są następujące:
a) nazwa: Fundacja „Replika”
b) siedziba i adres: ul. Modzelewskiego 69/51, 02-679 Warszawa
c) NIP: 5252396017
d) REGON: 140939674
e) rejestr: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000276199
f) adres e-mail: [email protected]
g) adres strony internetowej: https://replika-online.pl/
h) telefon: 791 611 137
3) Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Serwisie Sprzedawca podaje informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informuje o:
a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
b) cenie pojedynczego numeru, cenie Prenumeraty, cenie Produktów oraz kwocie Mecenatu;
c) sposobie i terminie zapłaty;
d) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę;
e) stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczącej Usług elektronicznych;
f) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta;g) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy;
h) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient;
i) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Magazynu „Replika” i Produktów bez wad;
j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, jeśli są stosowane;
k) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
l) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
m) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;
n) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
o) procedurze zawarcia umów w Serwisie, w tym składania zamówień;
p) zasadach wykonania umów zawartych w Serwisie.

§ 3 – Procedura zawarcia umowy w Serwisie
1) Serwis służy do zawierania i wykonania umów sprzedaży Magazynu „Replika” i Produktów, a także umów dotyczących Mecenatu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2) Na procedurę zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy dotyczącej Mecenatu, za pośrednictwem Serwisu składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta, czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz czynności techniczne związane z przyjęciem zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi Elektroniczne uregulowana jest w § 7 Regulaminu.
3) W celu pełnego korzystania przez Klienta z Serwisu, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym dokonania zakupu konieczne jest:
a. posiadanie przez Klienta w Serwisie Konta Klienta;
b. zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła;
4) W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia konieczne są następujące czynności:
a. wybór zamawianego numeru Magazynu „Replika”, Produktu, Prenumeraty lub rodzaju Mecenatu oraz jednej z dostępnych metod dostawy;
b. posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta;
c. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
d. potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
e. zaznaczenie opcji „Kupuję i płacę” zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje złożeniem zamówienia i obowiązkiem płatności lub w przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem systemu PayPal- zaznaczenie opcji „Kontynuuj do PayPal”, co spowoduje przeniesienie do serwisu Dostawcy Usługi Płatniczej PayPal. Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu PayPal skutkuje złożeniem zamówienia.
5) W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta w sposób opisany w ust.
4, zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia przez Klienta.
6) Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
7) Po dokonaniu płatności, Sprzedawca w ciągu 24 godzin od wpływu środków na konto Sprzedawcy lub otrzymania potwierdzania dokonania płatności przez Dostawcę Usług Płatniczych (dotyczy dni roboczych) przesyła na adres mailowy Klienta podany w Formularzu zamówienia lub w tytule przelewu wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
8) Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie w ramach procedury zawarcia umowy opisanej w ust. 4 są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 zawiera dane, składające się na treść zawartej umowy.
9) Korzystanie ze Serwisu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta i Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji – przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.). Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji Konta Klienta i składania zamówień́ niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 – Automatyczne przedłużenie umowy
1) Umowa dotycząca Prenumeraty i Mecenatu zawierana jest na czas określony 1 roku.
2) Klient może dokonać wyboru Prenumeraty i Mecenatu w systemie płatności cyklicznie odnawialnych. Zakup Prenumeraty i Mecenatu w ten sposób jest dostępny wyłącznie poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem Dostawcy Usługi Płatniczej PayPal. W tym systemie Klient wybiera automatyczne przedłużenie okresu Prenumeraty lub Mecenatu po upływie roku na czas nieokreślony, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy. Oznacza to, że po zakończeniu rocznego okresu, Klient będzie obciążany opłatą za Prenumeratę lub Mecenat cyklicznie co rok.
3) Na 30 dni przed upływem rocznego okresu Prenumeraty lub Mecenatu, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość przypominającą o automatycznym przedłużeniu okresu Prenumeraty / Mecenatu.
4) Klient może zrezygnować z systemu płatności cyklicznie odnawialnych przed upływem rocznego okresu Prenumeraty / Mecenatu, usuwając opcję cyklicznej płatności z własnego konta w serwisie Dostawcy Usługi Płatniczej PayPal. W takim przypadku umowa wygaśnie z upływem 1 roku od jej zawarcia i nie zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony.
5) W dowolnym momencie, po automatycznym przedłużeniu obowiązywania umowy na czas nieokreślony, Klient może zrezygnować z Prenumeraty poprzez rozwiązanie umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wysyłając Sprzedawcy oświadczenie drogą mailową na adres [email protected].
W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot środków po odliczeniu kwoty odpowiadającej proporcjonalnie zakresowi spełnionego świadczenia. Do zwrotu środków konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot.

§ 5 – Płatności i dostawy
1) Płatności Klientów za Magazyn „Replika” i Produkty zakupione w Serwisie oraz Mecenat odbywają się za pośrednictwem internetowych sposobów płatności udostępnionych w Serwisie poprzez:
a. formy płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej (PayPal, Blue Media) stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jakie
zostały udostępnione w Serwisie, w tym w ramach podmiotu Blue Media karty płatniczne: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Tradycyjny przelew bankowy
2) Określone w Serwisie ceny Magazynu „Replika” i Produktów są wyrażone w złotych polskich i obejmują podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy udostępnione są w Serwisie.
3) Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupu stanowi sumę ceny zamówionego pojedynczego numeru Magazynu „Replika”, Prenumeraty lub Produktu, kosztów wydania (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Serwisie, w szczególności w procedurze składania zamówienia.
4) Kwoty Mecenatu zawierają koszty Prenumeraty i jej wydania (wybranego sposobu dostawy).
5) Cena podana przy każdym rodzaju Magazynu „Replika” i Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6) Magazyn „Replika” w formie drukowanej oraz Produkty wydawane są (wysyłane) z wykorzystaniem usług pocztowych oferowanych przez Pocztę Polską, innych operatorów pocztowych oraz firmy kurierskie, udostępnionych w Serwisie w procedurze składania zamówienia.
7) Magazyn „Replika” w formie cyfrowej jest dostępny w Koncie Klienta po zalogowaniu się do Serwisu w zakładce „Pliki do pobrania” w formie umożliwiającej Klientowi pobranie pliku na dowolny nośnik pamięci. W celu pobrania Magazynu „Replika: należy kliknąć „Pobierz” znajdujący się przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony plik w formacie pdf.
8) Zamówienia są realizowane w ciągu 7 dni od dnia wpływu należności z tytuły zamówienia co znaczy, że w tym terminie Magazyn „Replika” w formie drukowanej oraz zamówiony Produkt są przekazywane do wysyłki, natomiast Magazyn „Replika” w formie cyfrowej jest w tym terminie udostępniony w Koncie Klienta w Serwisie. Dostarczanie Magazynu „Replika” w ramach Prenumeraty następuje w co dwa miesiące. W okresach świątecznych, terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje uprzednio na stronach Serwisu, podając aktualny termin realizacji.

§ 6 – Obowiązki Klientów
1) Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Serwisie, w tym w Formularzu zamówienia oraz w toku kontaktu telefonicznego, mailowego, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy z Fundacją powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
2) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Elektronicznej, o której mowa w § 7 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.
3) Mecenas/Mecenska przyjmuje do wiadomości, że zawierając umowę dotyczącą Mecenatu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w Serwisie oraz w wydaniach drukowanych Magazynu „Replika” w związku z realizacją umowy dotyczącej Mecenatu.
4) Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Magazynu „Replika” osobom trzecim jest niedozwolone. Klient ma prawo korzystać z Magazynu „Replika” wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania Magazynu „Replika” lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
b. zwielokrotniania Magazynu „Replika” w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§ 7 – Usługa elektroniczna
1) Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
2) Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Magazynu „Replika”, Produktów i Mecenatu, a w szczególności polegają na:
a. udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Magazynu „Replika”, Produktów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
b. umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
c. umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Magazynu „Replika”, Produktów i Mecenatu, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy;
d. prezentacji rodzajów Magazynu „Replika”, Produktów i Mecenatu w Serwisie.3) Za pośrednictwem Serwisu Fundacja świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
a. Konto Klienta
b. Formularz zamówienia;
c. Udostępnianie Treści;
d. Formularz kontaktowy
e. Newsletter.
4) Konto stanowi Usługę pozwalającą Klientowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu, w tym jest konieczna dla złożenia zamówienia na Magazyn „Replika”, Produkt i Mecenat i zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
a. Klienci Serwisu podają dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu;
b. w procedurze rejestracji Konta Klient podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie;
c. w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym;
d. procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez klienta komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta.
5) Serwis udostępnia Formularz zamówienia w celu umożliwienia złożenia przez Klienta zamówienia w ramach procedury zawierania umowy dotyczącej Magazynu „Replika”, Produktów i Mecenatu;
6) Serwis umożliwia Klientom dostęp do Treści.
7) Serwis udostępnia formularz kontaktowy umożliwiający komunikację Klienta z Fundacją.
8) Serwis udostępnia możliwość subskrypcji Usługi newsletter pozwalającej na otrzymywanie przez Klienta od Fundacji informacji zgodnych z tematyką Serwisu i dotyczących Serwisu, w tym informacji handlowych.
9) Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta w ramach procedury rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi Elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi Elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu.
10)Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi Elektronicznej. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi Elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu na żądanie usunięcia Konta przez Klienta lub w przypadku zablokowania Konta przez Sprzedawcę. W celu usunięcia Konta Klienta z Serwisu należy skontaktować́ się
telefonicznie bądź́mailowo ze Sprzedawcą. Po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem danego Konta Klienta, Sprzedawca niezwłocznie usuwa Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta. W przypadku, gdy w ramach umowy z Klientem, Sprzedawca udostępnia Magazyn „Replika” w formie cyfrowej w Koncie
Klienta, usunięcie Konta oznacza rezygnację z otrzymywania Magazynu „Replika”, a środki z tytułu dostarczania produktu nie podlegają zwrotowi, chyba że Klient wypowiedział umowę przedłużoną automatycznie na czas nieokreślony zgodnie z § 4 ust. 4 lub 5 Regulaminu i upłynął okres wypowiedzenia. W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot środków po odliczeniu kwoty odpowiadającej proporcjonalnie
zakresowi spełnionego świadczenia. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.
11)W celu prawidłowego korzystania z Usług Elektronicznych Klient powinien dysponować:
a. połączeniem z siecią Internet;
b. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
12)Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
13)Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny na pozyskanie od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji np. przyczyny reklamacji.

§ 8 – Odstąpienie od umowy
1) Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1. dotyczącej Magazynu „Replika” zamówionego w formie Prenumeraty;
2. dotyczącej Produktów;
3. dotyczącej Usługi Elektronicznej.
2) Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
3) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
2. o świadczenie usług, w tym Usług elektronicznych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3. o dostarczenie Magazynu „Replika” w formie pojedynczego numeru.
4) Fundacja informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług elektronicznych za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi elektronicznych prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części. Przystępując do korzystania z Serwisu oraz akceptując postanowienia Regulaminu, Klient potwierdza swoją zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych i wykonanie Usługi elektronicznej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
5) Przepisy niniejszego paragrafu o odstąpieniu od umowy stosuje się odpowiednio do Klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 – Reklamacje
1) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Magazynu „Replika” oraz Produktów bez
wad.
2) Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi, o którym mowa w § 5 ust. 5
Regulaminu przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach
Kodeksu Cywilnego.
3) Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o
których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
4) W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się
podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod
pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, numer zamówienia,
przyczyna reklamacji.
5) Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą
sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych
sposobów zgłaszania roszczeń.
6) Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której
mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który
wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć wadliwy numer Magazyn „Replika” w wersji drukowanej lub Produkt na
adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Niniejszy ustęp dotyczy
również zwrotu wadliwego numeru Magazynu „Replika” w wersji drukowanej lub
Produktu w razie wymiany na wolny od wad.
7) W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz Klientów niebędących
osobami, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.§ 10 – Wymagania techniczne
Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych
pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego
funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie
komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi
takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy
wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek
internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari
(tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)
bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na
wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach
przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
§ 11 – Przetwarzanie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych
jest Fundacja „Replika”, ul. Modzelewskiego 69/51 w Warszawie, 02-679 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000276199, NIP:
5252396017, Regon: 140939674 ( dalej w tym paragrafie Administrator).
2) Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym
do złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości
rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator
gromadzi Państwa dane osobowe takie jak:imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP,
numer telefonu, adres e-mail, rachunek bankowy do zwrotu środków. Podanie tych
danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia. Przetwarzanie danych
osobowych w postaci kodu pocztowego podawanego przy składaniu zamówienia na
prenumeratę cyfrową następuje w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora polegającego na prowadzeniu statystyk.
3) Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko) osób o statusie
Mecenasów i Mecenasek w celu prezentacji listy Mecenasów i Mecenasek na stronie
internetowej Serwisu oraz w papierowych i elektronicznych wydaniach magazynu
„Replika”. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się jedynie za zgodą
osób, których dane osobowe dotyczą, na podstawie art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne i leży w sferze uznania
osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od
uzyskania ich zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do
przetwarzania danych osobowych stosuje się Politykę Prywatności dostępną w
Serwisie.
§ 12 – Postanowienia końcowe
1) Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku
polskim.
2) Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem https://www.replikaonline.pl/regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie,
która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności
jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub
wydrukowanie.
3) Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w
tym umowy o Usługę Elektroniczną.
4) Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do
korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do
korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w
szczególności:
a. mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji
mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
b. sądownictwa polubownego, w tym w przypadku Klienta będącego
Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
c. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy
miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
d. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod
adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5) Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje
zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień złożonych po jego udostępnieniu i
złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie
zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji po jego zmianie, w szczególności
zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego
udostępnieniem jak również do Usługi Elektronicznej, z której Klient rozpoczął
korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług Elektronicznych o
charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania
tych Usług Elektronicznych zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeśli nie dokona
rozwiązania umowy o Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany
Regulaminu.
6) W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o
prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Załącznik do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA
OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB OSOBĄ
FIZYCZNĄ, ZAWIERAJĄCĄ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z
JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY
WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA TEJ OSOBY CHARAKTERU
ZAWODOWEGO
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie
14 dni
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc
zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w
posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony (np.
w przypadku Prenumeraty) – od objęcia w posiadanie pierwszej z
rzeczy (pierwszego wydania Magazynu „Replika”);
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.
Fundację Replika z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 69/51, 02-679 Warszawa,
NIP 5252396017, REGON: 140939674, KRS 0000276199, adres e-mail:
[email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku
odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Zwrot płatności może
być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu
dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
• Adresat: Fundacja „Replika” z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 69/51, 02-
679 Warszawa
• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy:
o sprzedaży, rodzaj:(*)
o o świadczenie następującej usługi:(*)
……………………………………………………………………………………
• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………
• Imię i nazwisko klienta(-ów) …………………………………………
• Adres klienta(-ów) …………………………………………
• Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji drukowanej)
…………………………………………
• Data …………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić

(*) Niepotrzebne skreślić.