ZANIM WYWALCZYMY RÓWNOŚĆ

Jakie kwestie prawne pary tej samej płci mogą uregulować, podpisując określone dokumenty, a jakich nie mogą? Specjalnie dla „Repliki” pisze JAKUB CUPRIAK-TROJAN, prawnik, który zna temat z własnego doświadczenia. Jest gejem, jest w związku od 11 lat, w zeszłym roku wziął ze swym partnerem (Polakiem) ślub w Niemczech. Ponieważ są parą jednopłciową – ich ślub nie ma w Polsce prawnego znaczenia

 

Jeden z argumentów wymienianych przez przeciwników uregulowania instytucji związków partnerskich lub wprowadzenia małżeństw jednopłciowych brzmi tak: „Pary tej samej płci mogą rozwiązać wiele problemów prawnych poprzez zawarcie umów w formie aktu notarialnego, nie ma potrzeby wprowadzania niczego nowego”. Umowy takie miałyby rzekomo wywoływać skutki prawne zbliżone do tych, jakie powstają w wyniku zawarcia małżeństwa.

Jest to oczywiście nieprawda – prawo rodzinne jest osobną dziedziną prawa, odrębną od prawa cywilnego. Stosunki prawne wynikające z prawa rodzinnego, takie jak powinowactwo czy małżeńska wspólność majątkowa, powstają tylko w wyniku zawarcia małżeństwa i nie da się ich zastąpić żadną umową cywilnoprawną. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uregulowania stosunków majątkowych między partnerami niebędącymi małżeństwem w sposób choćby zbliżony do tego, jak kształtują się one w małżeństwie. Nie da się również w drodze umowy lub testamentu zapewnić partnerce lub partnerowi takich samych praw do dziedziczenia, jakie posiadałby małżonek.

Mimo to wśród par tej samej płci wykształca się powoli praktyka dokonywania pewnych czynności prawnych ułatwiających wspólne funkcjonowanie w obrocie prawnym. Skutki prawne, które te czynności wywołują, są dalece niewystarczające, ale przy braku jakiejkolwiek regulacji związków partnerskich lub małżeństw osób tej samej płci wielu parom nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z tych ograniczonych możliwości, które daje prawo polskie. Wbrew powszechnemu mniemaniu partnerzy najczęściej nie zawierają żadnych umów, ale dokonują jednostronnych czynności prawnych – udzielają sobie nawzajem pełnomocnictw i sporządzają testamenty. Czasem składają też oświadczenia dla celów dowodowych.

Pełnomocnictwo

Utrwalenie pełnomocnictwa na piśmie lub w formie aktu notarialnego ma przede wszystkim znaczenie dowodowe – ułatwia wykazanie, że pełnomocnictwo rzeczywiście zostało udzielone.

Zakres pełnomocnictwa zależy od woli mocodawcy. Nie istnieje żaden wzór pełnomocnictwa stosowany powszechnie przez pary tej samej płci. Dobrze jednak pamiętać o zawarciu w pełnomocnictwie kilku elementów, które mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Warto udzielić sobie nawzajem pełnomocnictwa:

 • do otrzymywania wszelkich informacji o stanie zdrowia partnerki lub partnera, o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do podejmowania wszelkich decyzji związanych z leczeniem, wykonywanymi zabiegami i operacjami, a także do wglądu i odbioru wszelkiej dokumentacji medycznej;
 • do odbioru korespondencji (w tym poleconej i sądowej) i wszelkich przesyłek i przekazów oraz do składania, odbioru i kwitowania oświadczeń i wniosków, podań i wszelkich innych dokumentów (także decyzji administracyjnych) oraz do kwitowania odbioru i zapłaty należności pieniężnych, wystawiania i odbioru faktur;
 • do rejestrowania/wyrejestrowywania samochodów i innych pojazdów mechanicznych;
 • do zastępowania i reprezentowania w postępowaniach przed organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • do zameldowywania i wymeldowywania;
 • do zawierania, zmieniania i rozwiązywania umów z dostawcami mediów (gazu, energii elektrycznej, wody, kanalizacji), operatorami sieci telekomunikacyjnych i dysponowania abonamentami i numerami telefonicznymi.

 W zależności od sytuacji majątkowej lub rodzaju prowadzonej działalności zawodowej można też rozważyć udzielenie pełnomocnictwa do zastępowania i reprezentowania przed wszystkimi organami administracji państwowej, samorządowej i spółdzielczej (w tym do składania oświadczeń w sprawach członkostwa, wypowiadania członkostwa itp.), a także sądami (w tym do składania i cofania wniosków o wpis w księgach wieczystych, zamawiania i odbioru odpisów z ksiąg wieczystych oraz innych czynności w postępowaniach wieczystoksięgowych).

Warto pomyśleć o pełnomocnictwie do reprezentowania przed bankami: do składania wszelkich oświadczeń wobec banków, w tym do otwierania i zamykania rachunków, wydawania bankom dyspozycji oraz dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych, do zawierania z bankami umów kredytowych i pożyczek oraz do ustanowienia przewidzianych w tych umowach zabezpieczeń rzeczowych i osobistych na rzecz banku (bez takiego pełnomocnictwa nawet małżonkowie nie mogą dokonywać w swym imieniu tych czynności).

W zależności od sytuacji zawodowej można także udzielić pełnomocnictwa:

 • do występowania z wnioskami o udzielenie zezwoleń, koncesji i zgód;
 • do udziału w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach spółek;
 • do wykonywania prawa głosu ze wszystkich przysługujących mocodawcy udziałów i akcji oraz podejmowania wszelkich decyzji w spółkach osobowych, a także do udziału w zebraniach wspólnot mieszkaniowych i wykonywania prawa głosu (także w drodze indywidualnego zbierania).

Można także udzielić partnerowi lub partnerce pełnomocnictwa do zawierania, zmieniania, wypowiadania, odstępowania i rozwiązywania wszelkich umów, w tym także w formie aktów notarialnych, oraz do składania wszelkich oświadczeń woli.

Zakres pełnomocnictwa warto szczegółowo omówić z notariuszem, przedstawiając mu swoją sytuację osobistą, zawodową i majątkową. Koszt pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego to 100 zł netto. Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za każdy wypis z aktu notarialnego (czyli za każdy „egzemplarz” pełnomocnictwa, który otrzymamy) w wysokości 6 zł netto od strony. Tekst pełnomocnictwa z reguły mieści się na około czterech stronach.

Testament

W testamencie możemy uregulować kwestię dziedziczenia naszego majątku. Mamy przy tym dużą swobodę decydowania, ale nie możemy zrobić tego w sposób zupełnie dowolny, gdyż prawo przewiduje ochronę interesów niektórych osób, które mogłyby zostać pozbawione środków do życia wskutek naszej decyzji. Jeśli chcemy, by partnerka lub partner po nas dziedziczyli, możemy powołać ją lub jego do dziedziczenia. Powołanie kogoś do dziedziczenia to ustanowienie go spadkobiercą. Możemy powołać kogoś do dziedziczenia całości majątku lub jego części ułamkowej – wtedy pozostała część naszego majątku będzie podlegała dziedziczeniu ustawowemu, czyli według przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli chcemy przekazać danej osobie wybrany składnik danego majątku, w testamencie możemy umieścić zapis. Rozróżniamy zapis zwykły i zapis windykacyjny. Ten drugi możemy ustanowić jedynie w formie aktu notarialnego – o różnice między zapisem zwykłym a windykacyjnym warto zapytać notariusza.

Zachowek

Ochronie interesu krewnych spadkodawcy służy zachowek. Zachowek, wbrew potocznemu rozumieniu, nie jest prawem do części majątku. Osoba uprawniona do zachowku nie staje się z tego tytułu spadkobiercą. Przysługuje jej zaś wobec spadkobiercy roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniędzy. Suma ta wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadłby osobie uprawnionej w przypadku dziedziczenia ustawowego (beztestamentowego). Jeśli osoba uprawniona jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, suma ta zwiększa się do 2/3 udziału spadkowego. Osobami uprawnionymi do zachowku są: krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek i rodzice spadkodawcy, o ile byliby powołani do dziedziczenia z mocy ustawy (czyli w przypadku braku testamentu). Na przykład: X nie pozostawał w związku małżeńskim i nie miał dzieci, a w chwili jego śmierci z dwojga jego rodziców żyła jedynie jego matka Y, czynna zawodowo. Przed śmiercią X sporządził testament, w którym powołał do dziedziczenia swojego partnera Z. Wartość spadku wynosi 100.000 zł. Gdyby X nie sporządził testamentu, jedyną jego spadkobierczynią byłaby jego matka Y. Na mocy testamentu jedynym spadkobiercą X jest jego partner Z, a matce Y przysługuje wobec Z roszczenie o zachowek w wysokości 50.000 zł.

Wydziedziczenie

Pod pojęciem wydziedziczenia potocznie rozumie się pozbawienie prawa do spadku, czyli powołanie do dziedziczenia innej osoby niż ta, która dziedziczyłaby z mocy ustawy. Jest to rozumienie błędne – wydziedziczenie to tak naprawdę pozbawienie prawa do zachowku. Jest ono dopuszczalne, ale ściśle ograniczone, gdyż ingeruje głęboko w interes ekonomiczny krewnych spadkodawcy i w skrajnym przypadku może doprowadzić do pozbawienia osoby wydziedziczonej środków do życia. Wydziedziczyć możemy kogoś jedynie w trzech przypadkach:

1) uporczywego postępowania w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy,

2) dopuszczenie się przez spadkobiercę względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

3) uporczywego niedopełniania względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jeśli chcemy kogoś wydziedziczyć, warto skonsultować z notariuszem, czy w naszej konkretnej sytuacji życiowej wydziedziczenie będzie skuteczne, a następnie odpowiednio uzasadnić je w treści testamentu.

Partner/ka – trzecia grupa podatkowa

W myśl prawa polskiego partner w związku nieformalnym zalicza się do trzeciej grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Pierwszą grupę podatkową stanowią: małżonek, krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa. Druga grupa to zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki). Trzecia grupa to grupa obejmująca pozostałych nabywców. Spadek nabyty po partnerze w związku nieformalnym będzie zatem obciążony podatkiem. Kwota wolna w trzeciej grupie podatkowej wynosi 4902 zł. Od spadku w wysokości wyższej od tej kwoty należy zapłacić podatek: 12% do kwoty 10 278 zł, 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł do kwoty 20 556 zł oraz 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Małżonek, krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha mogą w myśl prawa polskiego skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Dziedzicząc po partnerze w związku nieformalnym mieszkanie warte 500.000 zł, zapłacimy podatek od spadków i darowizn w wysokości 97.785,30 zł. Gdybyśmy dziedziczyli po małżonku, moglibyśmy skorzystać z całkowitego zwolnienia z tego podatku. Jak widać brak równości małżeńskiej to dyskryminacja nie tylko instytucjonalna, ale wyrażona także w nierównym obciążeniu podatkowym.

Forma testamentu

Kodeks cywilny przewiduje kilka możliwych form sporządzenia testamentu. Łatwą do zastosowania formą jest tzw. forma holografi czna, polegająca na spisaniu testamentu w całości własnoręcznym pismem, opatrzeniu go datą i podpisem. Warto jednak sporządzić testament w formie aktu notarialnego – po pierwsze otrzymamy wtedy poradę prawną, a po drugie jest to forma stosunkowo bezpieczna pod względem dowodowym. Koszt sporządzenia testamentu notarialnego to 50 zł netto. Jeśli testament zawiera zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie, to kwota ta wzrasta do 150 zł netto. Testament z zapisem windykacyjnym kosztuje 200 zł netto. Dodatkowo za każdą stronę wypisu z aktu notarialnego zapłacimy 6 zł netto. Za sporządzenie testamentu poza lokalem kancelarii notarialnej notariusz może pobrać dodatkową opłatę 50 zł netto. Odwołanie testamentu kosztuje 30 zł netto.

Oświadczenia

Oprócz pełnomocnictw i testamentów ważnym elementem zabezpieczającym interesy partnerów są oświadczenia o byciu osobą najbliższą, osobą bliską, najbliższym członkiem rodziny oraz osobą pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu.

Pierwszy z tych terminów – osoba najbliższa – to termin z zakresu prawa karnego. Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego, osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

Pozostałe trzy terminy odnoszą się do prawa cywilnego: art. 691 kodeksu cywilnego pozwala osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w razie śmierci najemcy, jeśli stale zamieszkiwała w tym lokalu. Zgodnie z art. 923 § 1 kodeksu cywilnego, osoba bliska spadkodawcy, która mieszkała z nim do dnia jego śmierci, jest uprawniona do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Ponadto zgodnie z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Warto więc złożyć oświadczenia, że partnerka lub partner jest dla nas osobą najbliższą, osobą bliską, najbliższym członkiem rodziny oraz osobą pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów. Oświadczenia takie można dołączyć do tekstu pełnomocnictwa.

Pochowanie zwłok

Do pełnomocnictwa można także dołączyć oświadczenie, że zobowiązujemy się do dobrowolnego pochowania zwłok partnerki lub partnera. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, „prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki – przyp. JCT];

3) krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie – przyp. JCT);

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat cioteczny – przyp. JCT);

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teściowa – przyp. JCT).

(…) Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą”. Orzecznictwo dotyczące tego przepisu nie jest spójne, ale da się w nim zauważyć silnie reprezentowany pogląd, że prawo pochowania zwłok danej osoby przysługuje osobie wymienionej w dalszej kolejności dopiero wtedy, gdy brak jest osoby wymienionej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta prawa tego nie chce lub nie może wykonać. Zgodnie z tym poglądem prawo osoby, która dobrowolnie zobowiązuje się do pochowania zwłok, byłoby ostatnie w kolejności. Niemniej jednak warto złożyć takie zobowiązanie i dołączyć je do tekstu pełnomocnictwa. Dodatkowo w treści testamentu można zawrzeć polecenie, żeby pochowania naszych zwłok dokonała partnerka lub partner. Polecenie takie nie będzie co prawda wiążące dla spadkobierców, ale ma dużą wartość perswazyjną, a w przypadku ewentualnego konfl iktu może stanowić dowód ostatniej woli zmarłego.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że mimo że prawo polskie pozwala na rozwiązanie niektórych problemów prawnych, z którymi mogą zetknąć się pary tej samej płci, to będzie to zawsze rozwiązanie dalekie od wyczerpującego i nieporównywalne do sytuacji prawnej małżeństw. Nie istnieje żaden typowy zestaw rozwiązań, który pary tej samej płci mogłyby zastosować. Przed udzieleniem sobie nawzajem pełnomocnictw, sporządzeniem testamentów i złożeniem oświadczeń warto poradzić się notariusza, jakie rozwiązania będą najlepsze w naszej konkretnej sytuacji osobistej, majątkowej i zawodowej.

 

10 najważniejszych praw, z których nie mogą korzystać w Polsce pary tej samej płci, a mogą małżonkowie

Pary tej samej płci w Polsce nie mogą:

 1. dziedziczyć po partnerze/ce bez podatku
 2. razem adoptować dziecka ani adoptować dziecka partnera/ki z poprzedniego związku
 3. wspólnie rozliczać podatku dochodowego
 4. dokonywać na rzecz partnera/ki nieopodatkowanych darowizn
 5. posiadać majątku na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej
 6. sprawować opieki nad dzieckiem partnera (decydować o leczeniu, kształceniu, sprawach majątkowych, wyrobić paszport itp.)
 7. przyjąć nazwiska partnera
 8. objąć partnera ubezpieczeniem zdrowotnym
 9. otrzymać po zmarłym partnerze renty rodzinnej
 10. zdecydować o pochówku partnera z pierwszeństwem przed resztą rodziny

Do tego należy dodać coś, czego nie obejmuje system prawny, a co ma kolosalne znaczenie: pary tej samej płci w Polsce nie mogą korzystać z uznania społecznego, jakim cieszy się instytucja małżeństwa.

 

Tekst z nr 82/11-12 2019.

Digitalizacja archiwum Replikidzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.